RAZNA REŠENJA

ISIMAN® EFM
Upravljanje prevarama u preduzećima

Proaktivna borba protiv prevara i finansijskih gubitaka

3. i 4. Evropska Direktiva CNIL* – SAPIN II **
*Francuska uprava za zaštitu podataka
**Direktiva (EU) 2015/849 Evropskog parlamenta i Veća od 20. maja 2015. o sprečavanju korišćenja finansijskog sistema u svrhu pranja novca ili finansiranja terorizma

ISIMAN® QSE
Kvalitet, Sigurnost, Okruženje

Pomozite svom osoblju da usvoji QSE strategiju i da je uspešno primenjuje

Svi generički i usko specijalizovani ISO standardi


ISIMAN® GRC
Upravljanje, Rizik, Usklađenost


Bazel III – Solventnost II – GDPR

ISIMAN® Process
Modelovanje poslovnih procesa – Ekosistem dokumenata

Svi standardi i propisi


ISIMAN® Programski paket koji Vam pomaže da poboljšate učinak preduzeća

Upravljanje, Rizik, Upravljanje prevarama


Kreirajte dijagrame svojih procesa i procedura i utvrdite njihovu validnost putem svog korisničkog portala na veb-sajtu.


ISIMAN® rešenja predstavljaju podršku svim vašim korporativnim procesima (Upravljanje, Rizik i Usklađenost) a koriste ih vodeća imena bankarstva, osiguranja i industrijskog sektora u Francuskoj i drugim stranim zemljama, kao i društveno-ekonomska preduzeća, distributivni lanci, preduzeća iz uslužne delatnosti i javnog sektora.


Saznajte više


Karakteristike

  • Korisnički portal
  • Radni tokovi i forme
  • Statistike o pregledanju stranice
  • Upozorenja i PUSH poruke


Za dodatnu prilagodljivost vašim potrebama, otkrijte naša ISIMAN® Cloud rešenja.


Borba protiv prevare... Šta ima novo?...

Nova verzija

Finansijske pretnje, borba protiv prevara,
Otkrijte našu novu verziju
ISIMAN® EFM (Enterprise Fraud Management)
IBM ODM DSI uključenim u paket!

Neke od naših referenci